skip to Main Content

Aanvraag- en behandelingsprocedure

Aanvraagprocedure

 1. De betrokkene (aanvrager) moet gehandicapt zijn en de beperking moet van blijvende aard zijn.
 2. Aanvragen voor financiële ondersteuning zenden naar:
  Bluyssen Fonds, Postbus 149, 5830 AC Boxmeer
  Aanvragen voor ondersteuning dienen zoveel mogelijk gedaan te worden via het formulier “Aanvraagformulier financiële hulpverlening” teneinde de doorlooptijd van de aanvrage zo kort mogelijk te houden. Het formulier kan aangevraagd worden bij de administrateur of worden gedownload van de webpagina van het Bluyssen Fonds https://www.bluyssenfonds.nl/
 3. Aanvragen moeten worden ingediend of moeten worden ondersteund door een professionele hulpverlener. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: Maatschappelijk Werk, een MEE afdeling, een instelling, een arts of therapeut.
  De aanvrage moet in elk geval bevatten:
  – beargumentering van de aanvraag ( achtergrond, oorzaak problemen, plan van aanpak )
  – het aanvraagformulier (zie punt 2 ), volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager
  – externe bewijsstukken ( medische rapporten, salaris
  – en/of uitkeringsspecificaties, offertes, etc. )
  – opgave van het bedrag dat van het Fonds verwacht wordt alsmede opgave van fondsen waar eveneens
  een verzoek voor ondersteuning is ingediend
 4. Toezeggingen, voor het gehele bedrag of een deel daarvan, blijven één jaar na datum van toekenning gereserveerd; toewijzingen die samenhangen met giften andere fondsen worden uitbetaald na overleg van bewijs van de gehele financiering van het benodigde hulpmiddel.
 5. Voor één en hetzelfde doel kan slechts éénmaal per twee jaar een aanvrage ingediend worden.
 6. Afgewezen worden in elk geval:
  – aanvragen waarvan de besteding niet in Nederland plaats vindt
  – aanvragen voor vakanties
  – aanvragen voor een bijdrage voor het aflossen van schuld
  – aanvragen voor aanschaf auto’s en rolstoelbussen m.u.v. het gestelde onder punt 7 (aanpassing van auto’s tot max. € 5.000, aanschaf brommobiels, scootmobiels en fietsen worden wel in behandeling genomen)
  – aanvragen waarbij geen of onvoldoende informatie is verstrekt
  – aanvragen welke niet individuele gehandicapten betreffen.
 7. Het Bluyssen Fonds werkt nauw samen met Fonds 1815.
  Vanwege dit samenwerkingsverband is het belangrijk om bij de aanvraag te vermelden of hij/zij, of als de aanvrage voor een kind bestemd is, één van de beide ouders, ooit in militaire dienst is/zijn geweest met
  opgave van tijd, plaats en functie en de daarbij behorende gegevens.
  In het kader van deze samenwerking worden ook aanvragen voor aanschaf auto’s in behandeling
  genomen.

Ik wil een aanvraag doen?

Alles gecheckt?

Behandelingsprocedure

Nadat het aanvraagformulier financiële hulpverlening is ontvangen, wordt dit beoordeeld op volledigheid en juistheid en wordt, indien nodig, aanvullende informatie gevraagd.
Vervolgens wordt de aanvrage behandeld in de adviescommissie die een voorstel doet aan het Stichtingsbestuur. Beoordeling vindt plaats aan de hand van door het bestuur vastgestelde beleidscriteria. Het Stichtingsbestuur besluit, al of niet, tot het verlenen van de gevraagde hulp en beslist over de hoogte van het bedrag.
Daarvan wordt de aanvrager op de hoogte gesteld door de administrateur, al of niet met vermelding van de voorwaarden die door het bestuur zijn genoemd. Dit laatste vooral i.v.m. een aanvrage die bij meerdere fondsen is gedaan en de totale som van de aanvrage ook door meerdere fondsen moet worden gehonoreerd. Indien aan alle voorwaarden is voldaan wordt het toegekende bedrag direct aan de aanvrager of diens vertegenwoordiger overgemaakt. Het bestuur streeft ernaar om aanvragen zo snel mogelijk af te handelen.
Back To Top