Skip to content

Aanvraag- en behandelingsprocedure

  1. De betrokkene (aanvrager) moet gehandicapt zijn en de beperking moet van blijvende aard zijn.
  2. Aanvragen voor financiële ondersteuning zijn te verzenden aan:
   Bluyssen Fonds, Postbus 149, 5830 AC Boxmeer.
   Aanvragen voor ondersteuning dienen zoveel mogelijk gedaan te worden via het formulier “Aanvraagformulier financiële hulpverlening” teneinde de doorlooptijd van de aanvrage zo kort mogelijk te houden. Het formulier kan via de webpagina van het Bluyssen Fonds https://www.bluyssenfonds.nl/ ingediend worden, maar kan ook worden gedownload worden. Aanvragen van het formulier per e-mail info@bluyssenfonds.nl is eveneens mogelijk.
  3. Aanvragen moeten worden ingediend of moeten worden ondersteund door een professionele hulpverlener. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: iemand van het Maatschappelijk Werk, van een MEE afdeling, van een instelling, een arts of therapeut.De aanvrage moet in elk geval bevatten:
   • beargumentering van de aanvraag (achtergrond, oorzaak problemen, plan van aanpak);
   • het aanvraagformulier (zie punt 2), volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager;
   • externe bewijsstukken ( medische rapporten, salaris- en/of uitkeringsspecificaties, offertes, etc.);
   • opgave van het bedrag dat van het Bluyssen Fonds verwacht wordt, alsmede opgave van fondsen waar eveneens een verzoek voor ondersteuning is ingediend.
  4. Toezeggingen, voor het gehele bedrag of een deel daarvan, blijven één jaar na datum van toekenning gereserveerd; toewijzingen die samenhangen met giften van andere fondsen worden uitbetaald na overleg van bewijs van de gehele financiering van het benodigde hulpmiddel.
  5. Voor één en hetzelfde doel kan slechts éénmaal per twee jaar een aanvrage ingediend worden.
  6. Afgewezen worden in elk geval:
   • aanvragen waarvan de besteding niet in Nederland plaats vindt;
   • aanvragen voor vakanties;
   • aanvragen voor een bijdrage voor het aflossen van schuld;
   • aanvragen voor aanschaf auto’s en rolstoelbussen;
   • aanvragen waarbij geen of onvoldoende informatie is verstrekt;
   • aanvragen welke niet individuele gehandicapten betreffen.

 

Ik wil een aanvraag doen?

Alles gecheckt?

Behandelingsprocedure

Nadat het aanvraagformulier financiële hulpverlening is ontvangen, wordt dit beoordeeld op volledigheid en juistheid en wordt, indien nodig, aanvullende informatie gevraagd.
Vervolgens wordt de aanvrage behandeld in de adviescommissie die een voorstel doet aan het Stichtingsbestuur. Beoordeling vindt plaats aan de hand van door het bestuur vastgestelde beleidscriteria. Het Stichtingsbestuur besluit, al of niet, tot het verlenen van de gevraagde hulp en beslist over de hoogte van het bedrag.
Daarvan wordt de aanvrager op de hoogte gesteld door de administrateur, al of niet met vermelding van de voorwaarden die door het bestuur zijn genoemd. Dit laatste vooral i.v.m. een aanvrage die bij meerdere fondsen is gedaan en de totale som van de aanvrage ook door meerdere fondsen moet worden gehonoreerd. Indien aan alle voorwaarden is voldaan wordt het toegekende bedrag direct aan de aanvrager of diens vertegenwoordiger overgemaakt. Het bestuur streeft ernaar om aanvragen zo snel mogelijk af te handelen.
Back To Top